نگرشت را عوض کن همه چیز عوض میشود

 

حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را 100% بسازند!!!

اگر...

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

برابر باشد با

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

پس خوب دقت کنید...

(تلاش سخت) Hard work

 H+A+R+D+W+O+ R+K

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%

***

(دانش) Knowledge

K+N+O+W+L+E+ D+G+E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5=96% 

***

(عشق) Love

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

***

خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟!!!

پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟

(پول) Money

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72%

***

(رهبری) Leadership

L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+ 19+9+16=89%

***

(( پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟ )) 100%

(نگرش) Attitude 

1+20+20+9+20+ 21+4+5=100% 

***

اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.

(( نگرش همه چیز را عوض میکند، نگرشت را عوض کن همه چیز عوض میشود... ))

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید