لیلی

تصویر سبز باغ ارم باز با من استبازآن هوای دلکش شیراز با من است
عکس تصویر تصاویر پیچک ، بهاربیست Www.bahar22.comعمری گذشت در گذر تند باد دهرخلق خوش بنفشه ولی باز با من استیک دامن پر از گل و یک باغ بی خزاناز یادهای رفته به ایجاز با من استگاهی کنار آب وگهی پیش سرونازآن چشم شوخ خانه برانداز با من استخوشتر زهرچه شد فقط این طبع بس لطیفخوشخوان وخوش سرودو خوش اواز با من استباغ سخن به روی"زمانی " شکفته باد !حقا که این زمانه چو دمساز با من است


.......................................................

/ 0 نظر / 3 بازدید