/ 4 نظر / 4 بازدید
ستایا

شما که فقط بلدی از خانوما ایراد بگیری میشه مغز آقایونم بذارین ما ببینیم؟

ساناز/اصفهان

[عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی] [قهر][قهر][قهر][قهر][قهر] [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدجنسیییییییییییییییییییییییییی!!!

ساناز/اصفهان

[عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی][عصبانی] [قهر][قهر][قهر][قهر][قهر] [ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت] خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدجنسیییییییییییییییییییییییییی!!!

اذر

خانوما چه هیزم تری به شما اقاییون فروختن؟بگین تا ما هم بدونیم